RSV 

Virus respiratoire syncytial bovin

ELISA

PCR